Phòng tổng thống

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sức chứa: 10 người